Η Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Μαλεβιζίου (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.), δημιουργήθηκε με σκοπό να ικανοποιήσει τους παρακάτω σκοπούς:

Την εκπόνηση σχεδίων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και των συνδεδεμένων με το Δήμο Μαλεβιζίου φορέων κατά τρόπο που να προάγεται η ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Την ανάληψη της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και των συνδεδεμένων με το Δήμο Μαλεβιζίου φορέων με οποιοδήποτε δόκιμο τρόπο, συμβατό με τους όρους της ανάθεσης, με στόχο την παραγωγή εσόδων, την δημιουργία απασχόλησης και τη συμβολή στην ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Την με κάθε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, όπως γηπέδων, πεζοδρομίων, αιγιαλού και παραλιών, καθώς και χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης (πάρκινγκ).Η ανάληψη της εκτέλεσης έργων ή τις εργασίες συντήρησης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 268 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) όπως ισχύει.

Την άσκηση ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας συμβατής με το κύριο αντικείμενο της εντός των ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου.

Την ανάληψη της παροχής υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της επιχείρησης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 268 παρ. 1 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως ισχύει.

Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, την βέλτιστη εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων που της έχουν ανατεθεί και τη δημιουργία αισθητικού αποτελέσματος ικανού να προσελκύσει τους κατά περίπτωση ενδιαφερόμενους χρήστες των υπηρεσιών που παρέχει, η επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιεί έργα εξωραϊσμού και αναπλάσεως και να προμηθεύεται αγαθά, εξοπλισμό και υπηρεσίες.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να καταθέτει προτάσεις, να συμμετέχει σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων και να συνάπτει συμφωνίες στρατηγικού χαρακτήρα.