Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Αγίας Πελαγίας, Λυγαριάς και Μονοναύτη

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Αγίας Πελαγίας, Λυγαριάς και Μονοναύτη της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. για το έτος 2018.

9ΠΕ4ΟΛΙΓ-ΒΩΜ-ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ docx

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΈΤΗ_2018 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΤΕΥΔ_ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 2018